സംഗീതം ഇഷ്ട്ടപ്പെടാത്ത മലയാളികള്‍ കുറവാന്നു. എന്നും മലയാളികള്‍ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത മലയാളത്തിലെ നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങള്‍ എത്രയോ ഉണ്ട് അവയില്‍ നിന്നും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ചില ഗാനങ്ങളില്‍ ചിലത്........ സ്നേഹപൂര്‍വ്വം sPidEy

Thursday, February 25, 2010

അല്ലിയിളം

  
ചിത്രം: മംഗളം നേരുന്നു

  സംഗീതം: ഇളയരാജ 

  പാടിയത്: ടി എന്‍ കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍ 

  അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം തേനോ
  അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം തേനോ
  തെങ്ങിള നീരോ തേന്‍മൊഴിയോ
  മണ്ണില്‍ വിരിഞ്ഞ നിലാവോ
  അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം തേനോ

  കല്ലലം മൂളും കാറ്റേ പുല്ലാനിക്കാട്ടിലെ കാറ്റേ
  കല്ലലം മൂളും കാറ്റേ പുല്ലാനിക്കാട്ടിലെ കാറ്റേ
  കന്നിവയല്‍ കാറ്റേ നീ കണ്‍മണിയെ ഉറക്കാന്‍ വാ
  കന്നിവയല്‍ കാറ്റേ നീ കണ്‍മണിയെ ഉറക്കാന്‍ വാ
  നീ ചെല്ലം ചെല്ലം താ തെയ്യം തെയ്യം
  നീ ചെല്ലം ചെല്ലം തെയ്യം തെയ്യം തുള്ളി തുള്ളി വാ വാ

  അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം തേനോ
  തെങ്ങിള നീരോ തേന്‍മൊഴിയോ
  മണ്ണില്‍ വിരിഞ്ഞ നിലാവോ
  അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം തേനോ

  കൈവിരലുണ്ണും നേരം കണ്ണുകള്‍ ചിമ്മും നേരം
  കൈവിരലുണ്ണും നേരം കണ്ണുകള്‍ ചിമ്മും നേരം
  കന്നിവയല്‍ കിളിയേ നീ കണ്‍മണിയെ ഉണര്‍ത്താതെ
  കന്നിവയല്‍ കിളിയേ നീ കണ്‍മണിയെ ഉണര്‍ത്താതെ
  നീ താലിപ്പീലി പൂം കാട്ടിനുള്ളില്‍
  നീ താലിപ്പീലി കാട്ടിനുള്ളില്‍ കൂടും തേടി പോ പോ

  അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം തേനോ
  തെങ്ങിള നീരോ തേന്‍മൊഴിയോ
  മണ്ണില്‍ വിരിഞ്ഞ നിലാവോ
  അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം തേനോ